Nis Kuvendi, ja projektligjet që pritet të miratohen

0 41

Ka nisur seanca plenare e Kuvendit.

Ashtu si për çdo jaëve, seanca nisi në orën 10:00, ndërsa në mbledhje pritet të ketë diskutime mbi shumë projektligje.

Në këtë seancë do të diskutohen edhe dy projektvendime që lidhet me riorganizimin e pagave në KPK dhe KPA.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i procesverbaleve të seancës plenare të datës 3.5.2022 dhe 9.5.2022. (Neni 44, pika 2 e Rregullores)
2. Raporti vjetor i veprimtarisë së Agjencisë të Sigurimit të Depozitave për vitin 2021.
3. Raporti vjetor i veprimtarisë së institucionit të Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2021.
4. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, për një hua të bazuar në politika për mbështetjen e barazisë gjinore, në aksesin ndaj mundësive ekonomike në Shqipëri”.
5. Projektligj “Për ratifikimin e protokollit ndryshues të Konventës për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale”.
6. Projektvendim ““Për disa shtesa dhe ndryshimeve në vendimin nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, i ndryshuar.
7. Projektvendim ““Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 93/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”, i ndryshuar”.
8. Projektvendim ““Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 94/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve publikë”, i ndryshuar”.
9.Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

Leave A Reply

Your email address will not be published.